Impresszum


Készült a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárában.


Szerkesztette:

Dr. Fülöp Tamás PhD, Csönge Attila

Szerkesztők munkatársa:

Czégény Istvánné

A korszakokhoz tartozó életrajzok szerzői:

1876-1944. Bojtos Gábor, Dr. Cseh Géza (az egyes életrajzok végén B. G. illetve Cs. G. kezdőbetűkkel jelölve)
1944-1950. Csönge Attila
1950-1990. Szikszai Mihály
1919, 1956. Dr. Cseh Géza

A Tanulmány fejezeteinek szerzői:

I. 1. A Jászkun Kerület közigazgatásának története – Szikszai Mihály
I. 2. Külső-Szolnok megye közigazgatásának története – Dr. Cseh Géza
II. 1. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1876 és 1905 között – Dr. Fülöp Tamás PhD
II. 2. Az 1905-1906. évi vármegyei ellenállás – Bojtos Gábor
II. 3. Közigazgatás a dualizmus utolsó másfél évtizedében – Bojtos Gábor
II. 4. Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatása a Tanácsköztársaság időszakában – Dr. Cseh Géza
II. 5. A Horthy-korszak közigazgatása – Bojtos Gábor
II. 6. A megyei tisztviselők hierarchiája, feladat- és hatásköre 1876 és 1944 között – Bojtos Gábor
II. 7. A megyei közigazgatás területi változásai 1876 és 1944 között – Bojtos Gábor
III. 1. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatása 1944-1950 – Csönge Attila
III. 2. Szolnok megye közigazgatás története a tanácsrendszer bevezetése után – Szikszai Mihály
III. 3. Az 1956-os forradalom közigazgatási szervei Szolnok megyében – Dr. Cseh Géza
III. 4. Szolnok megye közigazgatás története a Kádár-rendszer időszakában – Szikszai Mihály

Számítógépes munkálatok:

Barabás Sarolta levéltári informatikus, Boros Attila Webmester


Közreműködtek:

Dabis Linda Veronika, Mákos Judit, Pozsgai Erika, Bartháné Rábaközi Judit


Az életrajzokhoz felhasznált szakirodalom korszakonkénti bontásban:

1876-1944

„Inkább a piszkafát”. Ady Endre összes prózai művei II. Újságcikkek, tanulmányok (1901. május - 1902. február) Szerk.: Koczkás Sándor. Budapest, 2000. Online elérhetősége: http://mek.oszk.hu/05500/05551/html/adypr0265.html
A Jancsó család. Online elérhetősége: http://jancso.csaladaink.hu/Daniel%20ag.htm
A Jászapáti Királyi Kath. Főgimnázium harmadik értesítője az 1914-1915. iskolai évről. Szolnok, 1915.
A Jászapáti Királyi Kath. Főgimnázium IV. értesítője az 1915-1916. iskolai évről. Jászberény, 1916.
A Jászberényi Községi Kath. Főgymnasium Értesítője az 1893-94. iskolai évről. Jászberény, 1894.
A Jászberényi M. Kir. Állami József nádor Főgimnázium értesítője az 1922-1923. iskolai évről. Jászberény, 1923.
A Karcagi Ev. Ref. Gymnasium értesítője az 1896-1897-ik iskolai évekről. Karcag, 1897.
A Karcagi Ev. Ref. Gymnasium értesítője az 1900-1901-ik iskolai évekről. Karcag, 1901.
A Karcagi Ref. Reálgimnázium értesítője az 1918-19, 1924-25. iskolai évekről. Karcag, 1925.
A közigazgatás reformja. A Magyar Jogász Egylet közjogi és közigazgatási jogi bizottságában 1914. évi január és február havában tartott előadássorozat. Magyar Jogászegyleti Értekezések. 1914. VIII. köt. 57. füzet. Bp., 1914.
A magyar irodalom története VI. köt. A magyar irodalom története 1919-től napjainkig. Szerk.: SZABOLCSI Miklós, Budapest, 1966. 235. p.
A Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói 1885 és 1888 között.
Online elérhetősége: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sp2_vqUsjlMJ:www.mke.hu/about/hallgatoi_adatbazis.php/m%3Forder%3Dtitle%26sort%3Ddesc+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu
A magyar királyi budapesti 29. honvédgyalogezred és a magyar királyi 29. népfölkelő gyalogezred hadtörténeti emlékkönyve. Bp., 1936.
A Magyar Korona országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei megyék és községek szerint részletezve. Budapest, 1882.
A Magyar Korona országainak 1900. évi népszámlálása. Első rész. A népesség általános leírása községenkint. Budapest, 1902.
A magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája. Gazdacímtár. Budapest, 1897.
A magyar társadalom lexikonja. Bp., 1930. Online elérhetősége: http://mtdaportal.extra.hu/ADATBANK/A_MAGYAR_TARSADALOM_LEXIKONJA/MTL_B.pdf
A szolnoki M. Kir. állami főgymnasium értesítője az 1890-91. iskolai évekről. Szolnok, 1891.
A szolnoki magy. kir. állami főgymnasium értesítője az 1902/1903. iskolai évről. Szolnok, 1903.
A Tiszántúl villamosításának története 1888-1972. (Szerk.: PÓLYA Jenő) Debrecen, 1975.
ALMÁSY Dénes: A zsadányi és törökszentmiklósi Almásy grófok. Kétegyháza, 1903.
Arcanum DVD könyvtár IV. Családtörténet, heraldika, honismeret. Budapest, 2003.
Az 1944. évi december 21-re Debrecenben összegyűlt, majd később Budapestre összehívott Ideiglenes Nemzetgyűlés almanachja 1944. december 21.-1945. november 9. (Főszerk.: VIDA István) Bp., 1994.
BABUCS Zoltán: Muhoray György m. kir. tüzérszázados élete (1913–1993). In: Redemptio, 1993/5. 14-15. p.
BAGI Gábor: Egy XIX. századi jászsági politikus, kecskeméti Pethes József. „A Jászság a magyar kultúrában" Konferencia, 1995. Szerk.: Ujváry Zoltán. Jászkunsági Füzetek, 12. Szolnok, 1998., 1998. 102-119. p.
BALOGH Gyula: Vasvármegye nemes családjai. Szombathely, 1901. Online elérhetősége: http://193.225.149.5/vdkweb/vm_nemescsalad/001_forendu_E.html
BALSAY Aladár: Verbói Cséti Róbert. In: Bányászati és Kohászati Lapok 1933. június 3.
BÁN Péter: Esterházy hercegi központból Batthyány grófi központ. A köpcsényi uradalom 1867 előtt és után. In: Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában. Tanulmányok Bariska István 60. születésnapjára. Szombathely, 2003. 437-444.p.
BÁNKINÉ Molnár Erzsébet: A Jászkun Kerület igazgatása 1745–1876. Debrecen, 1996.
BARA Ilona: Nagykároly metamorfózisa I. Online elérhetősége: http://oroksegfigyelo.blog.hu/2014/07/25/nagykaroly_metamorfozisa_i
BATTHYÁNY Erzsébet: Emlékek. In: Dr. Batthyány családjának naplói, krónikái. Ford. és összeáll. Puskely Mária és Salacz György. Szombathely, 2011. 269-279. p.
BÉKÉS Márton: A fegyveres revízió útja Nyugat-Magyarországon. In: Vasi Szemle, 2007/4. Online elérhetősége: http://www.vasiszemle.t-online.hu/2007/04/bekes.htm
BELUSZKY Pál: Az (egykori) szabad királyi városok a dualizmus kori városhálózatban. In: Urbs, Magyar várostörténeti évkönyv I. Budapest 2006.
BENE János – SZABÓ Péter: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar, 1938-1945. Jósa András Múzeum Kiadványai 52. Nyíregyháza, 2003.
BENKÓ Albert: A m. kir. közigazgatási bíróság hatáskörének kiterjesztéséről. Bp., 1913.
BENKÓ Albert: A vármegyei közigazgatás reformjának irányelvei Bp., 1911.
BODOKI FODOR Zoltán: Mezőtúr város története a honfoglalástól a felszabadulásig (896-1944). Mezőtúr, 1978.
BODORIK Sándor: Mezőtúri életrajzi lexikon. Mezőtúr város pantheonja a kezdetektől máig. Mezőtúr, 1999.
BODORIK Sándor: Mezőtúri életrajzi lexikon. Mezőtúr város pantheonja a kezdetektől máig. Mezőtúr, 1999.
BOJTOS Gábor: Erdélyi menekültek Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében (1916-1917). In: Jászkunság: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület évkönyve 2. Szerk. Örsi Julianna. Szolnok, 2014. 182-193.
BOJTOS Gábor: Hat epizód Karcag 1956-os eseményeiből. In: Jászkunság 1956-os különszám - 2006.
BOJTOS Gábor: Kechkeméthi dr. Pethes László kizárása a Vármegyei Kaszinóból. Online elérhetősége: http://www.szolarchiv.hu/id-626-ferbuar.html
BOJTOS Gábor: Lenk Gyula. A karcagi származású darabont-főispán. Kézirat.
BOJTOS Gábor: Szolnok városa a Nagy Háborúban. In: Zounuk 27. Szolnok, 2013. 327-388. p.
BOJTOS Gábor: Vármegyei képviselők – Tóth János. Online elérhetősége: http://hosokvoltak.blog.hu/2012/08/13/varmegyei_kepviselok_toth_janos
BOJTOS Gábor: Verbói Cséti Róbert. In: Kisújszállási Kalendárium, 2014.
BONA Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848–49. évi szabadságharcban. I-III. köt., Budapest, 1998–1999.
BONA Gábor: Századosok az 1848-1849. évi szabadságharcban, Heraldika Kiadó, Budapest, 2008-2009.
Magyarország vármegyéi és városai. Szatmár vármegye. Szerk. BOROVSZKY Samu. Budapest, 1908.
Magyarország vármegyéi és városai. Szatmár-Németi sz. kir. város. Szerk. BOROVSZKY Samu. Budapest, 1908.
BORZOVAI DR. NAGY Ottó: A borzovai Nagy család. Budapest, 1909.
BOTKA János: A Jászkunság tényleges nemeseinek összeírása 1850-ből. In: Zounuk 6. A Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. Szerk.: Szolnok, 1991.
BOTLIK József: A nyugat-magyarországi felkelés - 1921. augusztus 28. - október 4. (I. rész) In: Valóság, 2008/12. Online elérhetősége: http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=867&lap=0
BUGYI Balázs: A Priessnitz-féle hidegvízkezelés korai hazai története. In: Orvostörténeti közlemények 81. Szerk. ANTALL József. Budapest, 1977.
CIEGER András: A Bereg megyei politikai elit a dualizmus időszakában. In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv XII. Nyíregyháza, 1997.
CIEGER András: Érdekek és stratégiák. A helyi politikai elit érdekérvényesítési lehetőségei a kárpátaljai régió vármegyéiben a dualizmus időszakában. In: Korall, 2003. szeptember
Claude André DONATELLO - CSEH Géza - POZSONYI József - A muraszombati, szécsiszigeti és szapári Szapáry család története. Debrecen, 2007.
CSÁSZTVAI István: Palotásy János emlékezete. In: Jászkunság 1955/1. 36-37. p.
CSEH Géza: Adatok Alexander Imre alispán életútjához (Kunhegyes, 1883. - Budapest, 1969.) In: ZOUNUK 14. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 14. Szerk.: Zádorné Zsoldos Mária. Szolnok 1999. 143-162. p.
CSEH Géza: Emberek az embertelenségben. Megyei vezetők próbálkozásai az üldözöttek védelmében. In: JÁSZKUNSÁG, 1999. 2. szám. 116-124.
CSEH Géza: Három nemzedék – Adatok a szolnoki Scheftsik család múltjából. In: ZOUNUK 21. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. (Szerk.: Zádorné Zsoldos Mária) Szolnok, 2006.
CSEH Géza: Megyeellenes partikuláris mozgalom a Jászkunságban. In: Jászsági évkönyv, 1993. 19-28. p.
CSEH Géza: Országgyűlési és önkormányzati pártharcok Jászberényben a millenniumtól az I. világháború kitöréséig. In: ZOUNUK 5. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár évkönyve. Szerk.: Botka János. Szolnok, 1990. 97-124.
CSEH Géza: Országgyűlési választások Jászberényben a kiegyezéstől a millenniumig. In: ZOUNUK 3. A Szolnok Megyei Levéltár évkönyve 3. Szerk: Botka János. Szolnok, 1988. 87-122.
CSEH Géza: Szolnok város utcanevei. Szolnok, 1993. 70. p.
CSEKEY István: A közigazgatási reform és alkotmányvédelem kérdéséhez. In: Magyar Társadalomtudományi Szemle, 1913. 5. sz.
CSIBRÁNY István: A Baghy család – Legendák nyomában... In: Törökszentmiklósi kalendárium 2014. Szerk.: Csőke Tibor - Galsi Zoltán. Törökszentmiklós 2014. 65-83. p.
CSIKÁNY Tamás: A 16. (Károlyi) huszárezred története. In: Kecskemétiek a szabadságharcban II. „Kecskemét is kiállítja…” Szerk.: Székelyné Kőrösi Ilona. Kecskemét, 2002. 131-162. p.
Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig. Budapest, 1976.
CSŐSZ László: „Keresztény polgári érdekek sérelme nélkül.” Gettósítás Szolnokon. In: Századok, 2000. 3. szám. 630-679. p.
CSŐSZ László: Tettesek, szemtanúk, áldozatok. A vészkorszak Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Ph.D. értekezés. Szeged, 2010.
DIENES Erzsébet: Adatok a tiszaroffi református egyház és a Roffi Borbély család 17-20. századi múltjából. In: Kunhegyesi Nagykun Kalendárium, 2008.
DOBOS Gyula: A Perczelek. Szekszárd, 2001.
DUCZA Lajos: Pénztárjegy-kibocsátás Kisújszálláson? In: Kisújszállási Kalendárium, 2010. Kisújszállás, 2010. 93-94.p.
ÉBLE Gábor: Az ecsedi százéves úrbéri per története 1776-1877. Budapest, 1912.
ELEK György: Várostörténet ötvenkét tételben. Karcag város története 1506-1950 között. Karcag, 2008.
FARKAS Gábor: A megye, a város és a község igazgatása Magyarországon. Bp., 1992.
FARKAS József: A gödöllői koronauradalom felügyelete és igazgatása a dualizmus idején. In: Levéltári Szemle, 2004/3. 21-38.p.
FAZEKAS Mihály: Túrkeve története a XIX. században. In: Túrkeve földje és népe. II. köt. (Szerk.: Örsi Julianna) Túrkeve, 1996.
FRÜHWIRTH Mátyás (Főszerk.): Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Trianon után. Budapest, 1930.
FÜLÖP Tamás: „Büszke vagyok rá, hogy szegény maradtam akkor, amidőn kötelességemhez képest száz ezreket szereztem a vármegyének.” Küry Albert alispán 1867-1926. Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 27. Szolnok, 2013. 147-209. p.
FÜLÖP Tamás: A „Karcagi precedens”. Szolnok megye rizstermelő szövetkezeteinek megmozdulása az 1956-os forradalom időszakában. In: ZOUNUK 22. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. (Szerk.: Zádorné Zsoldos Mária) Szolnok, 2007. 245-301. p.
FÜLÖP Tamás: Megyeháza a Zöldfa vendéglő telkén. Jász-Nagykun-Szolnok megye székházának megépítése 1876-1878 között. I. rész. In: Zounuk. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár évkönyve 24. Szerkeszti: Fülöp Tamás. Szolnok, 2009. 139-184. p.
GAÁL Zsuzsanna: Egy birtokos nemesi család válsága és felbomlása a 19. század második felében. In: A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve 22. Szerk.: Gaál Attila. Szekszárd, 2000. 277-316. p.
GALSI Zoltán – KISS Ádám László: Üdvözlet Törökszentmiklósról. A régi Törökszentmiklós képes levelezőlapokon. Törökszentmiklós, 2013.
GERŐ József: A M. Kir. Belügyminiszter által igazolt nemesek 1867-1937. Budapest, 1938.
GILICZE János: A földeáki Návay család története. Debrecen, 2006.
GOTTFRIED Barna: A „rutén akció” Bereg vármegyében (1897-1901). In: Szabolcs-Szatmár-beregi Levéltári Évkönyv XIII. Szerk.: Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva, Jánosi Zoltán. Nyíregyháza, 1999. 195-203.
GÖNCZI Andrea: Egy magyar kísérlet az alpesi gazdálkodás megvalósítására – a hegyvidéki akció. In: Acta Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. IV. Beregszász, 2005. Online elérhetősége: http://karpatszemle.uz.ua/tarstud/ta050902.htm
Gróf BATTHYÁNY Tivadar: Beszámolóm. II. kötet. 46.p. Online elérhetősége: http://mtdaportal.extra.hu/books/batthyany_tivadar_beszamolom_2.pdf
Gróf VAY Sándor munkái, IV. kötet. Online elérhetősége: http://mek.oszk.hu/10100/10196/10196.htm
GUDENUS János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. I-V. Budapest, 1990-1999.
GUDENUS János József: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája. Budapest, 2010.
Gyászbeszédek Dr. Benkó Albert nyug. közigazgatási bíró ravatala fölött. Nagykőrös, 1917.
GYÖKÖS Eleonóra: Egy magatartás-osztályzat vita, és ami mögötte van. www.tani-tani.info/082_gyokos
HALMÁGYI Pál: Az utolsó hagyományos főispáni beiktatás Makón. A Makói Múzeum Füzetei 79. Makó, 1994.
HANÁK Péter (Főszerk.): Magyarország története. 1890-1918. I-II. Budapest, 1978-1979.
HÉJJA Julianna Erika: Békés vármegye archontológiája (1699) 1715-1950. Főispánok és alispánok. Gyula, 2002.
HERENDI József: A jászkun-kerületek a függetlenségi harcz alatt 1848- és 1849-ben. Cegléd, 1901.
HERENDI József: Az Ujfalussy-jubileumhoz. Szolnok, 1891.
HERMANN Róbert: Megtorlás Heves és Külső-Szolnok vármegyében, 1849-1851. In: Mátrai Tanulmányok. Szerk. Horváth László. Gyöngyös, 1995. 121-160. p.
Heves megye történeti archontológiája (1681-) 1687-2000. (Szerk. BÁN Péter) Eger, 2011.
HIRN László - ZSADÁNYI Oszkár: Szolnoki fejek. Szolnok, 1928.
Horatius összes versei. Budapest, 1961.
HORNYIK János: Kecskemét város története, oklevéltárral III.k. Kecskemét, 1862. 17-19.p. Online elérhetősége: http://archive.org/stream/kecskemtvros03horn#page/18/mode/2up
HORVÁTH József: Az 1905/6. évi vármegyei ellenállás története. Budapest, 1907.
HORVÁTH Lajos: Kárpátalja képviselete a magyar országgyűlésben 1938-1945. Budapest, 2008. Online elérhetősége: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/ruszinok/karpatalja_kepviselete_a_m_orszaggyulesben_1938_45/pages/006_mellekletek.htm
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánjának rendszeres jelentése az 1896-1901. évekről. Összeállította a tisztikar közreműködésével: BAGOSSI Károly. Szolnok, é.n.
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye multja és jelene. Szerk. SCHEFTSIK György. Szolnok, 1935. Online elérhetősége: http://vfek.vfmk.hu/adat/00000113.html"
Jelentés a Jásznagykun-Szolnok vármegyei Gazdasági Egyesület hat évi működéséről. (1897-1903) Szerk.: Kovács Albert. Szolnok, 1903.
JÓKAI Mór: A históriai tarokkparti. Online elérhetősége: http://vfek.vfmk.hu/adat/00000113.html"
JUSTH Zsigmond: Justh Zsigmond naplója és levelei. Budapest, 1977. Online elérhetősége: http://vfek.vfmk.hu/adat/00000113.html"
KAPOSVÁRI Gyula: Hild Viktor levéltárosi és történész tevékenysége. In: Zounuk 4. A Szolnok Megyei Levéltár évkönyve. Szolnok, 1989.
KAPOSVÁRI Gyula: Nevezetes épületeink. Az egykori Gyömörey-féle lakóház. In: Új Néplap, 1991. július 31.
Kátai Gábor nagykun orvostudor 1831-1878. In: http://www.katai.hu/elete-es-munkassaga.html"
Kecskeméti Egyházmegyei Reformátusok lapja, 1914. 7.
Kecskeméti nagy képes naptár 1894. közönséges évre. Kecskemét város teljes czim és névtárával.
KEMPELEN Béla: Magyar nemes családok. In: Arcanum DVD könyvtár IV. Családtörténet, heraldika, honismeret. Budapest, 2003.
Magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Budapest, 1967.
KEREPESZKI Róbert: Adalékok a Turul Szövetség szolnoki alkerületének megalakulásának körülményeihez. In: Jászkunság 2008/ 3-4. sz. 161-169. p.
Keresztény magyar közéleti almanach. I. Szerk. HORTOBÁGYI Jenő. Bp., 1940. 32-33. p.
KISS Erika: Jászberényi múltidéző. Jászberény, 2006.
KOVÁCS Zoltán András: A Szálasi-kormány belügyminisztériuma. Bölcsészdoktori Disszertáció. Budapest, 2008. 235-243.p. Online elérhetősége: http://www.idi.btk.pte.hu/dokumentumok/disszertaciok/kovacszoltanandrasphd.pdf"
KŐSZEGHI Sándor: Nemes családok Pestvármegyében. Budapest, 1899. 37. p.
LAKY Dezső: Csonka-Magyarország megszállásának közgazdasági kárai. Budapest, 1923.
LÁSZLÓ Géza: Szatmár vármegye önkormányzata 1848/1849-ben. In: Thesaurus solemnis. Barátok, munkatársak, tanítványok köszöntik a 90 éves Balogh Istvánt. Debrecen–Nyíregyháza, 2002.
LIPPICH Gusztáv: Az emberi erőről. In: Jelentés a Jásznagykun-Szolnok vármegyei Gazdasági Egyesület hat évi működéséről. (1897-1903) Szerk.: Kovács Albert. Szolnok, 1903. 7-9. p.
Liber Regius LXXIII. kötet.
Magyar nemzetségi zsebkönyv. Második rész. Nemes családok. Bp., 1905. In: Arcanum DVD könyvtár IV. Családtörténet, heraldika, honismeret. Bp., 2003.
Magyar országgyűlési almanach. 1927-1931. évi országgyűlés. Szerk. KUN Andor-LENGYEL László-VIDOR Gyula. Budapest, 1932.
Magyar politikai lexikon, I. kötet. Online elérhetősége: http://mtdaportal.extra.hu/ADATBANK/MAGYAR%20POLITIKAI%20LEXIKON/MPL_1_B.pdf"
Magyar politikai lexikon, II. kötet. Online elérhetősége: http://mtdaportal.extra.hu/ADATBANK/MAGYAR%20POLITIKAI%20LEXIKON/magyar_politikai_lexikon_2.PDF"
Magyar Színháztörténet II. 1873–1920. Budapest, 2001. Online elérhetősége: http://mek.oszk.hu/02000/02065/html/2kotet/9.html"
Magyarország és a Nagyvilág, 1897.
Magyarország főispánjainak albuma. Szerk.: SOMOGYI Zsigmond. Szombathely, 1899.
Magyarország főispánjainak története, 1000-1903. Szerk.: MEDGYESI SOMOGYI Zsigmond. Budapest, 1902. 102.p.
Magyarország földbirtokosai és földbérlői. Gazdacímtár. A 100 kat. holdas és annál nagyobb földbirtokok és földbérletek 1935. évi adatok alapján. Budapest, 1937.
Magyarország tiszti cím- és névtárai.
MAKAI Ágnes: A Lajtabánsági Emlékérem. In: Soproni Szemle, 1977/4.sz. Online elérhetősége: http://epa.oszk.hu/01900/01977/00118/pdf/EPA01977_Soproni_Szemle_1977-xxxi-4.pdf"
MÉRŐ Ferenc: Emigrációs magyar irodalom lexikona. Köln-Detroit-Bécs, 1966.
Mesterházy alezredes jelentése Kossuthnak. Cibakháza, 1849. március 5. In: CSIKÁNY Tamás: A cibakházi híd 1849. Online elérhetősége: http://mek.oszk.hu/04900/04974/html"
MEZŐSI Károly: Petőfi atyjának fülöpszállási bérletei. In: A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 6. (Szerk. Baróti Dezső) Bp., 1967.
Szendrey Júlia Ismeretlen naplója, levelei és halálos ágyán tett vallomása, Bethlen Margit grófnő előszavával. Közzéteszik és feldolgozták: MIKES Lajos – DERNŐI KOCSIS László, Budapest, 1930.
MIKSZÁTH Kálmán: Cikkek és karcolatok III. Online elérhetősége: http://mek.oszk.hu/00900/00902/html/17.htm"
MÓRICZ Pál: Magyar sirató. Öreg kúriáktól a nagy pusztákig. Budapest, é.n. Online elérhetősége: http://mtdaportal.extra.hu/books/moricz_pal_magyar_sirato.pdf"
MUHORAY György: A Makfalvi Dósa nemzetség Jászsági ágának válogatott levelezése és fontosabb iratai 1. 1755-1918. Szolnok, 2001.
NAGY Csaba: A magyar emigráns irodalom lexikona. Bp., 2000.
NAGY Iván: Magyarország családai. In: Arcanum DVD könyvtár IV. Családtörténet, heraldika, honismeret. Budapest, 2003.
NAGY László: Alakok és történetek a régi Szolnok vármegye életéből. Kézirat. 1964. (Mikrofilmmásolat, az eredeti példány az OSZK Kézirattárában.)
NÁNÁSI Mihály: Adatok az 1896-os millenniumi ünnepségek Jász-Nagykun-Szolnok megyei történetéhez. In: Zounuk 11. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. Szerk.: Zádorné Zsoldos Mária. Szolnok, 1996. 9-63. p.
Nemzetgyűlési almanach 1920-1922. Szerk. VIDOR Gyula. Budapest, 1921.
NÓNAY Dezső: A volt m. kir. szegedi 5. honvéd gyalogezred a világháborúban. Budapest, 1931. Online elérhetősége: http://mtdaportal.extra.hu/books/nonay_dezso_honvedezred_a_vilaghaboruban.pdf"
Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék multja és jelene. Főszerk. O’SVÁTH Andor. H.n., 1938. Online elérhetősége: https://library.hungaricana.hu/hu/view/EsztergomKonyvek_115/?pg=2&layout=s"
OLAY FERENC: Csonkamagyarország ellenséges megszállása és kulturális káraink. Budapest, 1929.
OROSZ Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. In: Arcanum DVD könyvtár IV. Családtörténet, heraldika, honismeret. Budapest, 2003.
OROSZLÁNY, 1930. 45. p.
Nagykun városok. Karcag, Kunmadaras, Turkeve, Kunszentmárton, Kunhegyes, Kisújszállás 1920-1930. Szerk. Oroszlány Gábor. Karcag. 1931.
Országgyűlési almanach 1884–1887. Szerk. HALÁSZ Sándor. Budapest, 1886.
Országgyűlési almanach 1892-1897. Szerk. STURM Albert. Budapest, 1892.
Országgyűlési almanach 1897-1901. Szerk. Sturm Albert. Budapest, 1897.
Országgyűlési almanach 1905–1910. Szerk. FABRO Henrik – UJLAKI József. Budapest, 1905.
Országgyűlési almanach 1910-1915. Szerk. VÉGVÁRY Ferenc – ZIMMER Ferenc. Budapest, 1910.
Országgyűlési Almanach 1927–1931. 2. kötet Felsőház. Szerk. FREISSBERGER Gyula. Budapest, 1927.
Országgyűlési almanach az 1935-1939. évi országgyűlésről. Szerk.: HAEFFLER István. Budapest, 1940.
Országgyűlési almanach. 1931-36. Szerk. HAEFFLER István. Budapest, 1931.
P. KOVÁCS Melinda–KOZMA György Bertalan–SZABÓ Jolán: 1848-as nemzetőrök Heves és Külső-Szolnok vármegyében. Eger, 1999.
PÁKH Károly: Az Iglói Ág. H. Ev. Főgymnasium története. Igló, 1896. 120.p. Online elérhetősége: http://medk.lutheran.hu/pakh_karoly_iglo_1896.pdf"
PAPP Izabella: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye első alispánja Sipos Orbán 1835-1926) In: ZOUNUK 11. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár évkönyve Szerk.: Zádorné Zsoldos Mária. Szolnok, 1996. 147-179. p.
PÁSZTOR Mihály: A fehérterror néhány jelensége. Pest megye. Budapest, 1985.
PÉTERNÉ Fehér Mária: „Első a tűzben, utolsó a hátrálásban". Lestár Péter és a 71. zászlóalj az 1848-1849-es szabadságharcban. In: Kecskemét is kiállítja... Kecskemétiek a szabadságharcban II. Szerk. Székelyné Körösi Ilona. Kecskemét, 2002. 79-130. p.
PÉTERNÉ Fehér Mária: Az 1861. évi országgyűlési képviselőválasztás Kecskeméten. (In: Bács-Kiskun megye múltjából XII. Szerk.: IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor. Kecskemét, 1993.
PÉTERNÉ Fehér Mária: Az 1865. évi országgyűlési választások Kecskeméten. In: Bács-Kiskun megye múltjából XIII. Szerk.: IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor. Kecskemét, 1994.
PETROVAY György: Az Ilosvay család története. Negyedik közlemény. In: Turul, 1896.
Polgármesteri jelentés Karczag rendezett tanácsú város 1902. évi közigazgatási állapotáról. Karczag, 1903.
Polgármesteri jelentés Karczag rendezett tanácsú város 1903. évi közigazgatási állapotáról. Karczag, 1904.
PRÓNAY Pál: A határban a halál kaszál. Fejezetek Prónay Pál feljegyzéseiből. Bp., 1963.
REISZIG Ede: Nógrád vármegye nemes családai. In: Magyarország vármegyéi és városai. Nógrád vármegye. Szerk. BOROVSZKY Samu. Online elérhetősége: http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0013/15.html"
ROMSICS István: Magyarország története a XX. században. Budapest, 2010. 70-88. p.
RUBINEK Gyula: A falu. In: Szociálpolitikai Szemle, 1912. május 20. 146. p.
S. Püski, 1982. 539-550. p.
SÁNDOR Istvánné – VÍG Márta: bocsári Mocsáry Lajos. In: Kunhegyesi Nagykun Kalendárium, 2010. Kunhegyes, 2010. 123-135. p.
SARLÓS Béla: Közigazgatás és hatalompolitika a dualizmus rendszerében. Bp., 1976.
SELMECZI László: Az utam magától értetődően a forradalomhoz vezetett. Erdész Sándor jászberényi működése. In: Jászsági évkönyv, 2006. Jászberény, 2006.
SERES Péterné: Jász-Nagykun-Szolnok megye kialakítása. Szolnok, 1975.
SUGÁRNÉ Koncsek Aranka: Jász történelmi arcképcsarnok. Jászberény, 2003.
SZABÓ Barna: Emlékkönyv. Szolnok, 1935. 1910-1935.
SZABÓ Barna: Ismeretlen Szolnok. Szolnok, 1941.
SZABÓ Barna: Meseváros. Írások a régi Szolnokról és az öreg szolnokiakról. Szolnok, 1941.
SZABÓ Dániel: Századfordulós azonosulásformák. In: Valóság, 1991/11.
SZÉNÁSY József: Roffi Borbély György. Az Anya- és csecsemővédelem különlenyomata. 1941. április
SZENTESI TÓTH Kálmán: Karcag R.(endezett) T.(anácsú) város polgármesterei. Adatok Karcag város történetéhez. Karcag, 1928.
SZENTESI TÓTH Kálmán: Történelmi emlékek a Jászkunság és Karcag múltjából. Karcag, 1940.
SZENTIVÁNYI Zoltán: Századunk névváltoztatásai: Helytartósági és miniszteri engedéllyel megváltoztatott nevek gyűjteménye, 1800-1893. Budapest, 1895.
SZIKSZAI Mihály: Jász-Nagykun-Szolnok Megye közlekedéstörténete. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 7. Szolnok, 2005.
SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái. 14 kötet. Online elérhetősége: https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/SzinnyeiMagyarIrok"
SZLUHA Márton: Vas vármegye nemes családjai. Bp. 2011-2012.
Szolnok könyve. Fejezetek a város történelméből. Szerk.: M. ROMÁN Béla-PÓKÁSZ Endre- SZUTORISZ-SZÜGYI Csongor-TAPASZTÓ Ildikó-V. SZÁSZ József. Szolnok, 2010.
TAKÁCS Tibor: A főispáni kar társadalmi összetételének alakulása a két világháború közötti Magyarországon. In: Századok, 2000/5. 1040-1076.
TALPALLÓ Piroska: Túrkevei képes ki kicsoda 2. Túrkeve 2010.
TILKOVSZKY Lóránt: Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon (1938–1941) Budapest, 1967.
Tiszaderzs. Online elérhetősége: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Tiszaderzs/index.htm"
TOLNAY Gábor: Ki volt Bolváry Antal? In: Tisicum, XVII. A Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve. Szolnok, 2008. 331-333. p.
TÖRÖKFALVI PAP Zsigmond: Petőfi életéből. In: Vasárnapi Újság, 1897. március 7.
Túrkeve földje és népe II. kötet. Szerk.: ÖRSI Julianna. Túrkeve, 1996.
Új országgyűlési almanach 1887–1892. Szerk.: STURM Albert. Budapest, 1888.
ULRICH Attila – POZSONYI József: A jobaházi Döry család története. Debrecen, 2009. és Levéltárosok Lapja, 1916. Online elérhetősége: http://www.jmvk.hu/ekonyvtar/nagy/LL1916.pdf"
VADAI Ferenc: Történeti visszapillantás egyházunk és templomunk múltjára… Mezőtúr, 1889.
VAJAY Szabolcs: A Johannita Rend lovagjai 1854-1987. München, 1987.
VAJAY Szabolcs: A Máltai Rend Magyar lovagjai 1530-2000 I.-II. Budapest, 2002.
VÁRY István: Emlékezzünk régiekről. Kecskemét, 1937. 130-132.p.
VASAS Géza: A ruszin autonómia válaszútjain (1939. március-szeptember). In: Aetas, 2000/4. Online elérhetősége: http://www.aetas.hu/2000_4/2000-4-06.htm"
VIDOR Győző (Szerk.): Szolnok. Fejezetek a város múltjából. Szolnok, 1927.
VISZKOK Lajos: A szolnoki evangélikus templom építésének története, Szolnok, 1933.
WALLESHAUSEN Gyula: Ki volt idősebb Egan Ede? In: Vasi Szemle, 2005/3. Online elérhetősége: http://www.vasiszemle.t-online.hu/2005/03/walleshausen.htm"
ZEIDLER Miklós: A Magyar Revíziós Liga. Századok 1997/2. 303–351.
ZELOVITS Dezső: Kik voltak Karcag képviselői? In: Karcagi Napló, 1936. május 28., június 1., június 4., június 11., június 14., június 18.
ZSOLDOS István Gaál Kálmán (1846-1920) Gaál Kálmán élete. In: Kisújszállási nagykun kalendárium, 1992. 146-147. p.

1944-1950

BARABÁS Imre: Fejezetek az artézi kútfúrás XIX-XX. századi történetéből. III. Szolnok, 1995. 2-15. p.
BARCSAY László ifj.: Fejezetek a Berettyóújfalui Királyi Járásbíróság életéből (Kézirat)
BICSKEI Gábor: A nyughatatlan főispán. Bp. 1985.
BODORIK Sándor: Mezőtúri Életrajzi Lexikon A-tól Z-ig. Mezőtúr, 1999.
CSEH Géza: Szolnok polgármestereinek és tanácselnökeinek életrajza 1874-1990 (Kézirat)
CSÖNGE Attila: Szolnok 1944-1960 In: Szolnok könyve – fejezetek a város történelméből. Szolnok, 2010. 149-155. p.
CSÖNGE Attila: „…már nem soká lesz főispán, mert helyzete megingott” – Földi István főispán és kora. In: ZOUNUK 28. Szolnok, 2014. 271-305. p.
FARKAS Gábor: A megye, a város és a község igazgatása Magyarországon, 1945-1950. Bp. 1992.
FÜLÖP Tamás (Szerk.): Jász-Nagykun-Szolnok megye székházának és közigazgatásának története (1876-1990) Szolnok, 2013.
GYŐRI Tibor (Szerk.): Harcainkra emlékezünk. Szolnok, 1975.
GYURKÓ Istvánné: Jászberény régi polgármestereiről. In: Jászsági Évkönyv. 2002.
HIRN László – ZSADÁNYI Oszkár: Szolnoki fejek. Szolnok, 1928.
KOROM Mihály: A népi bizottságok és a közigazgatás Magyarországon, 1944-1945. Bp. 1984.
KÓSA Károly: http://www.kosakaroly.hu/szolnokiak/sz_elek-i.html"
MIZSEI Béla: Életpályám. Budapest, 2006.
NAGY József – TÓTH János: Jászberény város története a felszabadulástól napjainkig. Jászberény, 1970.
SASHEGYI Oszkár: Szedő Antal nekrológ. In: Levéltári Szemle 26. évf. 1. sz. 229. p.
SÁGVÁRI Ágnes: Népfront és koalíció Magyarországon, 1936-1948. Bp. 1967.
SCHEFTSIK György: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye múltja és jelene. Pécs, 1935.
SUGÁRNÉ Koncsek Aranka: Jász történelmi arcképcsarnok. Jászberény, 2003.
SZABÓ László – TÁLAS László (Szerk.): Varia Museologica, Kaposvári Gyula válogatott írásai és bibliográfiája. Szolnok, 1996.
SZURMAY Ernő: Kiss Gábor hátrahagyott versei. Szolnok, 2005.
TÓTH Albert (Szerk.): Kisújszállás város története a legrégebbi időktől 2012-ig. Kisújszállás, 2013.
VARGA Sándorné: Szedő Antal nekrológ. In: Levéltári Közlemények 46. évf. 2. sz. 382-383. p.
VIDA István et al. (Szerk.): Ideiglenes Nemzetgyűlés almanachja 1944. december 21. – 1945. november 29. Budapest, 1994.
VIDA István et al. (Szerk.): Nemzetgyűlés almanachja 1945. november 29. – 1947. július 25. Budapest, 1999.
VIDA István et al. (Szerk.): Országgyűlés almanachja 1947. szeptember 16. – 1949. április 12. Budapest, 2005.

1950-1990

ANTAL Tamás: A tanácsrendszer és jogintézményei Szegeden (1950-1990) Szervezeti és működési alapvetések. Szeged, 2009.
BAGI Gábor: A Jászkun Kerület és a reformországgyűlések. Szolnok, 1991.
BÁNKINÉ Molnár Erzsébet: A Jászkun autonómia. Szeged, 2005.
BÁNKINÉ Molnár Erzsébet: A kunok Magyarországon. Debrecen, 2002.
BÁNKINÉ Molnár Erzsébet: Jászkunok a XVIII-XIX.században. Debrecen, 2001.
BÁNKINÉ Molnár Erzsébet: A Jászkun Kerület igazgatása 1745-1876.Szolnok, 1995.
BLAZOVICH László (Szerk.): Csongrád megye tanácsainak tisztségviselői (1950-1990) Szeged, 2007.
BOTKA János: Kunok-jászok katonáskodása és ünnepi bandériumai a betelepüléstől a kiegyezés koráig. Szolnok, 2000.
BOTKA János: A jogállás és katonai szolgálat kapcsolata a kunok és jászok török hódítás előtti történetében. In: Zounuk, 11. (Szerk.: Zádorné Zsoldos Mária) Szolnok, 1996. 65-102. p.
GYÖRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. III.köt. Bp. 1981.
GYÖRFFY György: A magyarság keleti elemei. Bp. 1990.
KOCSIS Gyula: A Jászság társadalma, népessége, gazdálkodása a XVI-XVII. században. Bp. 2005.
LANGÓ Péter: A jászok korai történetének megítélése a 19-20.században. In:A Jász Múzeum Évkönyve 1975-2000. Jászberény, 2001. 151-175. p.
SELMECZI László: A Jászság betelepedése és kialakulása. In: Zounuk 26. Szolnok, 2011. 9-108. p.
ZÁDOR Béla (Szerk.): A munkásmozgalom kiemelkedő szolnoki harcosai. Szolnok, 1977.

1918-1919

GECSÉNYI Lajos és SELMECZI László (Szerk.): Értünk éltek. A forradalmi munkásmozgalom kiemelkedő, elhunyt Szolnok megyei harcosainak életrajz-gyűjteménye. Szolnok, 1974.
KAPOSVÁRI Gyula: „A forradalom hétköznapjai” - Az 1918-19-es polgári demokratikus forradalom szolnoki eseményeiből – In: Szolnoki Közélet 1988/4. 1-6. p.
KEMÉNY Csabáné Kalocsai Róza: A KMP harca a proletárdiktatúráért és a szociáldemokraták áruló szerepe (1918. okt. - 1919. márc.) In: Jászkunság 1955/4. 37-41. p.
TISZAI Lajos: Szolnok 1918-1919-ben. In: Szolnok város története I. Szerk.: Kaposvári Gyula-Mészáros Ferenc. Szolnok, 1975.
TÓTH János: Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság a Jászságban. Jászberény, 1969.
A Tanácsköztársaság időszaka a Jászságban (adatok, dokumentumok) II. Összeállította: Tóth János. Jászberény, 1969.
VIDA István (Szerk.): Az 1944. évi december 21-re Debrecenben összegyűlt, majd később Budapestre összehívott Ideiglenes Nemzetgyűlés almanachja 1944. december 21. - 1945. november 9. Budapest, 1994. 597. p.
Szolnok megye 1918/19-ben. Szolnok, 1961.
ZÁDOR Béla (Szerk.): A forradalmi munkásmozgalom kiemelkedő szolnoki alakjai. Szolnok, 1974.

1956

BOJTOS Gábor: Hat epizód Karcag 1956-os eseményeiből. In: Jászkunság 1956-os különszám – 2006.
CSEH Géza: A Damjanich Rádió hullámhosszán. Szolnok - 1956. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár közleményei. 5. Sorozatszerkesztő: Zádorné Zsoldos Mária. Szolnok, 2003.
CSEH Géza: 1956-os forradalom dokumentumaiból. Szolnok megye. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 8. Sorozatszerkesztő: Zádorné Zsoldos Mária. Szolnok, 2006.
FILEP István: Karcag, 1956. Karcag, 1997.
FÜLÖP Tamás: A "Karcagi precedens." Szolnok megye rizstermelő szövetkezeteinek megmozdulása az 1956-os forradalom időszakában. In: Zounuk 22. A Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár évkönyve 22. Szerk.: Zádorné Zsoldos Mária. Szolnok, 2007. 245-301. p.
JÁROMI József: Vihar a városban. Jászberény, POFOSZ-56-os Szövetség Jászsági Szervezete, 1995.
KAPOSVÁRI Gyula: "Igyekeztem mindig ember maradni..." Dancsi József, a Szolnok Megyei Forradalmi Munkástanács elnöke. In: Vasárnap 1991. december 1.
SELMECZI László: Az utam magától értetődően a forradalomhoz vezetett. Erdész Sándor jászberényi működése. In: Jászsági évkönyv 2006. Jászberény, 2006. 52-68. p.
TISZAI Lajos: „Ha ellenforradalom volt, akkor ellenforradalmárnak is lennie kell!” Beszélgetés dr. Aszódi Imrével, az 1956-os Szolnok Megyei Forradalmi Bizottmány tagjával. In: Nagyalföld 1992. október 30. 12-13. p.
Aszódi Imre emlékére. In: Szentandrási Híradó 2006. november 3. p.

A kiadványban látható nem saját gyűjtésből származó, szerzői joghoz nem kötött képek:

Az 1848-as országgyűlés megnyitása

a Kossuth-tér Szolnokon a századfordulón

Ungarn, Debrecen, Panzer V "Panther"

Szolnok 2.jpg

Szolnoki vártemplom 1919.jpg

1956 Yer in Poznan.JPG

Országház (509. számú műemlék) 11.jpg

István Tisza.jpg

Károlyi Mihály kikiáltása.jpg

Horthy the regent.jpg

Szolnok Rathaus.jpg

Tanácsköztársasági emlékmű a Regnum Marianum templom helyén a Damjanich utcával szemben. Fortepan 143.jpg

Fortepan József körút, Práter utcától a Pál utca felé nézve. Is-3 harckocsi 122 mm-es ágyújának maradványa 1956 október-november.jpg

János Kádár 1962.jpg

Jász-Nagykun-Szolnok county administrative map.jpg

Szolnoki járás.png

Wappen Österreich-Ungarn 1915 (Mittel).png

HUN Jász-Nagykun-Szolnok megye COA.jpg

Miniature from the Filipec-pontificale, used at the crowning of Vladislaus II of Bohemia and Hungary.jpg

Cuman warrior.jpg

 

Minden jog fenntartva! © MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára

Vissza Vissza